Společné zdanění manželů

V poslední době se na mne snesla sprška dotazů od přátel, známých i čtenářů Hlodníku ohledně daně z příjmů za uplynulý rok. Rozhodla jsem se tedy, že otevřu novou rubriku "Daňové okénko" a pokusím se na dotazy odpovědět. Dnes si pošpitáme o tzv. společném zdanění manželů.

Aby byl výklad srozumitelný i pro naprosté laiky, rozhodla jsem se některá slovní spojení nahradit. Místo o příjmech ze závislé činnosti budu hovořit o příjmech ze zaměstnání, osoba mající příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti je zmiňována jako podnikatel, případně hovořím o příjmech z podnikání. V textu se vyskytuje jedno slovo, které se vám může zdát podivné: poplatník. Poplatníkem daně je ten, kdo je povinen zaplatit daň z příjmů za určité zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je v případě zaměstnanců kalendářní rok (tj. 2005), může to být však i tzv. hospodářský rok (tj. dvanáct měsíců jdoucích za sebou, období začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden – týká se podnikatelů).

V daňovém přiznání za rok 2005 mohou manželé za určitých podmínek, které stanoví zákon o daních z příjmů, využít výpočtu daně ze společného základu daně.

Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 (tj. mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují) a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění"), jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění (tj. je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, musí být tyto podmínky splněny nejpozději k 31. 12. 2005).

Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně.

V určitých situacích však manželé společné zdanění uplatnit nemohou. Stane se to tehdy, pokud alespoň jeden z manželů za rok 2005:

 • má stanovenu daň paušální částkou podle § 7a,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c (týká se podnikatelů, u nichž je základ daně za rok 2005 nižší než 107 300 Kč, případně násobek 8 900 Kč a počtu měsíců, po které vykonávali výdělečnou činnost podle § 7 odst. 1 písm. a),  b)  nebo c) zákona),
 • uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 (výpočet příjmu spolupracujících osob) a 14 (výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období),
 • uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (sleva na dani při poskytnutí příslibu investiční pobídky),
 • má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu).

Společným základem daně je součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 (příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) upravených podle § 5 a 23 u obou manželů (jde o úpravu základu daně o částky zkracující či zvyšující příjmy – netýká se poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání a od svého zaměstnavatele obdrží "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění"), snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele.

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2005 jsou:

a) 38 040 Kč – týká se každého poplatníka (s výjimkou starobních důchodců, kteří celý rok pobírali starobní důchod – viz dále v textu),

b) 21 720 Kč na manželku (nebo manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P"), zvyšuje se částka 21 720 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

c) 7 140 Kč ročně, pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod, nebo pokud došlo k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod,

d) 14 280 Kč ročně, pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, pokud došlo k souběhu nároků na starobní a plný invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

e) 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

f) 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená pro účely státní sociální podpory.

O částku podle uvedenou v odstavci a) se nesnižuje základ daně u poplatníka, u něhož starobní důchod činil v roce 2005 víc než 38 040 Kč. Pokud starobní důchod vyplacený v loňském roce 38 040 Kč nepřevýšil, jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. Avšak pozor, tato úprava se netýká poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období (tj. k 1. 1. 2005) nebyli poživateli starobního důchodu a tento starobní důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období. Pokud vám byl starobní důchod přiznán např. k 1. 5. 2005, snížíte si základ daně o 38 040 Kč.

Snížení základu daně podle odstavců b) až f) provedete o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení základu daně splněny. Tj. pokud vám byl např. k 1. 9. 2005 přiznán částečný invalidní důchod, snížíte základ daně o 7 140 : 12 x 4 = 2 380 Kč. Pokud by důchod byl přiznán k 15. 9. 2005, snížíte základ daně o 7 140 : 12 x 3 = 1 785 Kč.

Od základu daně můžete odečíst i další částky, například (vyjmenuji jen ty nejčastěji používané) pojistné zaplacené ve zdaňovacím období na soukromé životní pojištění, část plateb na penzijní připojištění se státním příspěvkem, úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotečního úvěru. Podrobněji se této tématice budu věnovat v dalším dílu daňového okénka.

Nezdanitelné části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který neměl zdanitelné příjmy, jestliže jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění. Vykáží-li manželé (nebo některý z nich) ve zd
aňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u příjmů podle § 7 (podnikání) nebo § 9 (pronájem) daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění.

Nakonec nezapomeňte v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na každé vámi vyživované dítě (6 000 Kč ročně nebo výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.) Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, případně v kalendářním měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Částka daňového zvýhodnění na vyživované děti se odečítá od vypočtené daně z příjmů. Abyste mohli daňový bonus uplatnit, musíte mít ve zdaňovacím období příjem podle § 6, 7, 8 (tj. příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání a příjmy z kapitálového majetku) nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období (pro rok 2005 jde o částku 43 110 Kč). U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 (příjmy z pronájmu) nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Pokud jeden z manželů uplatňoval daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období u svého plátce daně (tj. u svého zaměstnavatele), nemůže toto zvýhodnění při postupu podle § 13a (společné zdanění manželů) uplatnit druhý z manželů.

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě (tj. letos do 31. 3. 2006, pokud nepoužijí služeb daňového poradce – pak může být termín pro podání přiznání posunut na 30. 6. 2006) u místně příslušného finančního úřadu (Místní příslušnost správce daně se řídí u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Bydlištěm se u fyzické osoby rozumí místo trvalého pobytu.). Pokud jste zaměstnanci, nezapomeňte požádat svého zaměstnavatele o vystavení "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" – je totiž povinnou přílohou daňového přiznání.

A na závěr ještě pár užitečných odkazů:

 • předběžný výpočet společného zdanění manželů najdete tady
 • aktuální (nevyplněný) formulář pro daň z příjmů (ve formátu excel) najdete tady
 • vzorově vyplněný formulář pro společné zdanění manželů (ve formátu excel) najdete tady

Aktuální informace týkající se společného zdanění pro rok 2006
najdete tady.

Žánrový obrázek spáchal aTeo.

111 Responses to Společné zdanění manželů

 1. patrik píše:

  prosim o radu můj roční příjem je443000 manželky je 155000 mame jedno dítě oplatí se společné zdanění ?dík

 2. Yfča píše:

  Patriku…… samozřejmě. Ve vašem případě bude daňová úspora nezanedbatelná, proto – pokud splňujete podmínky – neváhejte a podejte si daňová přiznání za rok 2006… ;o)

 3. Martin píše:

  Ahojky, co jsem tak pochopil z odpovědí, pokud jsme manželé od konce dubna 2006, odpočet na manželku (která nemá příjmy, pobírala nemocenské dávky) mohu uplatnit až od prvního následujícího měsíce, tedy 8×350,- Pak se nám narodila holčička v polovině srpna, zde si zase mohu odečíst na dítě již od měsíce narození, tedy 5×500,-. Prosím, je to tak? Děkuji.

 4. Yfča píše:

  Martine…… u dcery uplatníš nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě již za měsíc srpen 2006.Pokud jde o manželku – viz moje odpověď pod č. 33. Předpokládám, že tvoje manželka, než nastoupila na MD, pracovala. Navíc pobírala v loňském roce peněžitou pomoc v mateřství, která se do rozhodných příjmů (stejně jako příjmy z pracovního poměru) započítává. Pokud výše uvedené příjmy budou přesahovat 38 040 Kč (což je pravděpodobné), nebude se tvoje žena považovat za vyživovanou osobu.

 5. Martin píše:

  Díky za pomoc. Takže jsem chyboval v tom, že mateřská (=peněžitá pomoc v mateřství-PPM) se nakonec započítává do příjmů. PPM nám skutečně vychází nad 38040 Kč. Manželka ještě za svobodna pracovala do 3.ledna (příjem za 3 dny činí 1473 Kč) a pak nastoupila na neschopenku (rizik.těhot.), tedy tuto částku nebudeme započítávat do příjmů, je to tak? Zajímalo by nás, jaký rozdíl je mezi neschopenkou a PPM (jsou to přeci sociální dávky?). Díky vaší pomoci se člověk aspoň trochu vyzná v té džugli.

 6. Yfča píše:

  Martine…… sociální dávky, které máte nejspíš na mysli, se správně jmenují dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995). Jsou to:a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu1. přídavek na dítě2. sociální příplatek3. příspěvek na bydleníb) ostatní dávky (výše příjmu není rozhodující)1. rodičovský příspěvek2. příspěvek na školní pomůcky3. dávky pěstounské péče4. porodné5. pohřebnéTyto dávky se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezapočítávají. Započítávají se však dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství). Nemocenské, které vaše žena pobírala v době, kdy byla doma kvůli rizikovému těhotenství, tudíž do jejích vlastních příjmů započtete.

 7. Petra píše:

  Studující i pracující dítěMilá Yfco, nějdřív bych ti chtěla moc poděkovat za tvé stránky, opravdu jsem z nich o moc moudřejší. Momentálně řeším případ, kdy manželé mají dceru (r.85), která od září nastoupila na denní studium, od února do srpna pracovala, měla tedy zdanitelné příjmy. Jak se její příjem promítne ve společném zdanění manželů a mohou tito manželé szm uplatnit. Velice děkuji za tvou radu.

 8. Yfča píše:

  Petro…… dcera od září do prosince 2006 studovala, manželé tudíž splňují podmínky a mohou uplatnit SZM. Příjem dcery se v jejich přiznání nijak nepromítne.

 9. Petr píše:

  Trvalý pobytYfčo ahoj mám úvěr na dům a také tam pobývám-tr.pobyt v OP mám však na jiném místě.Co mám napsat do kolonky č.12 jako místo pobytu-údaj z OP nebo obec ,kde mám dům.Díky za odpověď

 10. Yfča píše:

  Petře…… měl bys tam mít místo trvalého pobytu, tj. údaj z OP. Pokud bys chtěl v DAP uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně úroky z úvěru, máš smůlu, protože dům musíš používat k trvalému bydlení… ;o) Pokud je tam trvale hlášena manželka, musíš to doložit a pak úroky uplatnit můžeš.

 11. Yfča píše:

  Pokud zde nenaleznete odpověď na váš dotaz, pište další dotazy k aktuálnímu článku:http://yfca.bloguje.cz/473903-spolecne-zdaneni-manzelu-za-rok-2006.php

Můžete příspěvek okomentovat:

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: