Společné zdanění manželů za rok 2006

Nevíte si rady se společným zdaněním manželů? Kdy se vyplatí? Kdo může společné zdanění manželů využít?

V podstatě stále platí vše, co jsem o společném zdanění manželů psala zhruba před rokem tady. Došlo pouze k drobným změnám v zákonu o daních z příjmů (týkají se nezdanitelných částek základu daně – viz § 15), proto odpovím na otázky, kterými mne nejčastěji bombardujete a uvedu pár příkladů.

Kdo může společné zdanění manželů využít?

Jsou to manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 (tj. mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují) a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění (tj. je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, musí být tyto podmínky splněny nejpozději k 31. 12. 2006).

Příklad

– Manželé uzavřeli sňatek 10. února 2006. Dne 31. prosince 2006 se jim narodil syn. Podmínky jsou splněny, manželé mohou uplatnit společné zdanění.

– Manželé vyživovali syna, který v červnu 2006 ukončil studia na střední škole a nastoupil do zaměstnání. Podmínky jsou splněny, manželé mohou uplatnit společné zdanění, neboť zákon ukládá splnění povinnosti vyživovat alespoň jedno dítě nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, avšak tato skutečnost nemusí k poslednímu dni trvat.

– Manželé mají čtyři nezletilé děti. 29. prosince 2006 bylo jejich manželství rozvedeno. Neplňují podmínku trvání manželství k 31. 12. 2006, proto nemohou společné zdanění manželů uplatnit.

– Manželé mají dvanáctiletou dceru, která s nimi v roce 2006 žila v domácnosti a byla jimi vyživována. Dne 9. března 2007 bylo jejich manželství rozvedeno. Podají-li manželé svá daňová přiznání ve stejné lhůtě do 9. 3. 2007, mohou společné zdanění manželů uplatnit. Pokud by podali daňová přiznání 10. 3. 2007, nemohou společné zdanění uplatnit, protože od toho dne již nejsou manželé, nesplňují tudíž jednu z podmínek.

Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně, pokud splňují všechny výše uvedené podmínky.

V určitých situacích však manželé společné zdanění uplatnit nemohou, přestože jinak splňují všechny podmínky. Platí to tehdy, pokud alespoň jeden z manželů za rok 2006:

– má stanovenu daň paušální částkou podle § 7a,
– má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c (týká se poplatníků s příjmy podle § 7 odst. 1 písmena a) až c), u nichž je základ daně za rok 2006 nižší než 112 900 Kč, případně násobek 9 416,66 Kč a počtu měsíců, po které vykonávali výdělečnou činnost zaokrouhlený na celé stokoruny dolů),
– uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 (výpočet příjmu spolupracujících osob)
– uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 14 (výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období),
– uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (sleva na dani při poskytnutí příslibu investiční pobídky),
– má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu).

Minimální základ daně

Příklad

– Poplatník celý rok podnikal a byl současně zaměstnán. Základ daně ze závislé činnosti (příjmy z pracovního poměru) činí 49 620 Kč, příjmy z podnikání 66 815, příjmy z kapitálového majetku (úroky na podnikatelském běžném účtu) 17 Kč. Základ daně (ř. 42 přiznání) činí 116 452 Kč, společné zdanění tudíž může uplatnit.

– Poplatník celý rok podnikal (§ 7) a současně pronajímal byt (§ 9). Základ daně u příjmů z pronájmu je 113 100 Kč, u podnikání zaznamenal ztrátu 25 630 Kč, příjmy z kapitálového majetku (§ 8) činí 7 Kč. Základem daně je 113 107 Kč, poplatník může uplatnit společné zdanění, neboť základ daně je vyšší než minimální základ daně. Ztrátu z podnikání si může uplatnit v dalších pěti letech jako položku snižující základ daně, pokud podá daňové přiznání sám – při společném zdanění nemůže poplatník daňovou ztrátu z minulých let uplatnit. Zde je nutné zvážit, co bude pro poplatníka výhodnější: zda společné zdanění nebo individuální daňové přiznání.

Kdy se vyplatí společné zdanění manželů?

Společným základem daně je součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 (příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) upravených podle § 5 a 23 u obou manželů (jde o úpravu základu daně o částky zkracující či zvyšující příjmy – netýká se poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání a od svého zaměstnavatele obdrží "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění"), snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele.

Jak vyplývá z výše uvedeného odstavce, dílčí základy daně podle jednotlivých druhů se u obou manželů sečtou a rozdělí na dvě stejné části. V případě, že jeden z manželů neměl v roce 2006 žádné příjmy podléhající zdanění, případně měl oproti druhému z manželů příjmy podstatně nižší, je společné zdanění výhodné. Pokud nebude zavedena jednotná sazba daně, bude stále platit, že čím vyšší příjem, tím vyšší daň z příjmu (sazba činí od 12 do 32 %).

Příklad

Manželé vyživovali po celý rok jedno dítě, daňové zvýhodnění uplatňovala manželka. Neuplatňují pro rok 2006 žádné nezdanitelné části ze základu daně (tj. úroky z úvěru ze stavebního spoření či hypotéčního úvěru, dary, příspěvky na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem, případně členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace odborové organizaci) Manžel měl v roce 2006 základ daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání) 360 000 Kč. Na zálohách na daň z příjmu mu zaměstnavatel srazil 63 228 Kč. Manželka měla příjmy podle § 6 v částce 121 200 Kč, na zálohách na daň uhradila 1 344 Kč. Celkem tedy do doby podání přiznání uhradili do státní pokladny daň v částce 64 572 Kč. Společný základ daně činí 481 200 Kč, z toho připadá na jednoho manžela 240 600 Kč. Manželova daňová povinnost za rok 2006 činí po uplatnění společného zdanění 31 362 Kč, manželčina daňová povinnost pak 25 362 Kč (jelikož uplatňovala v zaměstnání daňové zvýhodnění na vyživované dítě, uvede ho do svého daňového přiznání). Celkové daňové zatížení je po společném zdanění 56 724 Kč. Manželé ušetřili na dani 7 848 Kč, což je nezanedbatelná částka.

Významně můžete na dani ušetřit i v případech, pokud máte pouze příjmy ze zaměstnání a po část roku jste byli v pracovní neschopnosti, případně vám zaměstnavatel k
základnímu platu platil čtvrtletní odměny ve větší částce.

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě (tj. letos do 2. 4. 2007, pokud nepoužijí služeb daňového poradce – pak může být termín pro podání přiznání posunut na 2. 7. 2007).

Pokud jste zaměstnanci, nezapomeňte požádat svého zaměstnavatele o vystavení "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" – je totiž povinnou přílohou daňového přiznání.

A na závěr ještě pár užitečných odkazů

– aktuální (nevyplněný) formulář pro daň z příjmů fyzických osob (ve formátu excel) najdete tady

– pokyny pro vyplnění daňového přiznání fyzických osob pro rok 2006 (ve formátu pdf) najdete tady

diskusi ke společnému zdanění, kde možná objevíte odpověď na váš případný dotaz najdete tady

* 

Na dotazy budu i letos odpovídat v diskusi pod tímto článkem
(otázky pište do komentářů, abych neodpovídala mailem na totožné dotazy – děkuji).

Žánrový obrázek spáchal aTeo.

194 Responses to Společné zdanění manželů za rok 2006

 1. Zuzka píše:

  pro JirkuDíky za odpověď!! Takže můžu,dobrá!!!

 2. Janina píše:

  Yfčo, už loni jsi mi velice pomohla se svým návodem „jak na společné zdanění manželů“, takže ještě zpětně děkuji. Mám na tebe otázku, zda letost stačí vyplnit vše stejně podle loňska, nebo jestli byla podpsána nějaká novela a pro rok 2007 jsou jiná pravidla než pro rok 2006. Díky moc za info, pa :))

 3. Zdenka píše:

  Potvrzení o zdanitelných příjmechDobrý den, mám problém. Loni jsem pracovala pro jednu firmu, která teď již není a s jednatelem se nemůžu zkontaktovat. Ještě před 3 měsíci jsem ho prosila o zaslání Potvrzení o zdanitelných příjmech,ale vůbec se neozval a potvrzení neposlal. Teď nevím, kam se mám pro toto potvrzení obrátit. Můžete mi nějak pomoci?Díky Zdenka

 4. Yfča píše:

  Janino…… pro rok 2007 platí pro společné zdanění manželů stejná pravidla jako pro rok 2006.

 5. Yfča píše:

  Zdenko…… zaměstnavatel by měl zaměstnanci při ukončení pracovního poměru (pokud se tak stane během kalendářního roku) vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Nikdo jiný vám tento formulář vystavit nemůže, takže vám nezbývá nic jiného, než jednatele (případně účetní) dál shánět…

 6. Zdenka píše:

  Potvrzení o zdanitelných příjmechNo bohužel nemám kde. on je slovák a telefony už nefungují a já se k němu nemám jak dostat.

 7. Yfča píše:

  Zdenko…… vyzvedni si mail…

 8. Lenka píše:

  ZtrátaDobrý den, provozuji vedlejší SVČ, pobírám rodič. příspěvek. Splňujeme s manželem všechny kritéria pro společné zdanění, ale já za rok 2007 vykazuji daň. ztrátu, což by znamenalo, že společné zdanění teď uplatnit nemůžeme, ale když se na mě nevztahuje min. základ daně, tak můžeme společně danit? Děkuji

 9. Yfča píše:

  Lenko…… minimální základ daně se na tebe nevztahuje, neboť pobíráš rodičovský příspěvek, takže společné zdanění manželů můžete uplatnit. Pokud jde o ztrátu, tak tu nemůžeš uplatnit v případě, že uplatňuješ společné zdanění manželů – jde však o ztrátu vykázanou v minulých letech.

 10. Lenka píše:

  Takže jako základ daně uvedu 0? A dále počítám s nulou a manžel si může na mě odečíst odpoč. položku nebo ne? A příští rok si můžu uplatnit tu ztrátu, pokud budu mít zisk a společ. zdanění už nebude. Díky moc.

 11. Yfča píše:

  Lenko…… základ daně bude 0. Pokud jsi měla v roce 2007 příjmy nižší než 38 040 (ztráta je pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji, pozor na to!), jsi vyživovaná osoba. Pokud máš totiž například příjmy z podnikání 200 000 Kč a výdaje 500 000 Kč, tak jsi dosáhla ztráty 300 000 Kč, ale vyživovaná osoba nejsi.

 12. Lenka píše:

  Jasně, chápu. Ještě jednou díky moc.

 13. Lenka píše:

  Jasně, chápu. Ještě jednou díky moc.

 14. Radka píše:

  dotazjsem cely rok 2007 na rodičaku a manžel je zamestnan co potřebuji k vzplněni ja musim ke svemu zaměstnavateli pro nějake potvrzení děkuji

 15. Yfča píše:

  Radko…… mělo by stačit čestné prohlášení, ale pokud není problém, aby ti potvrzení o tom, žes celý rok pobírala rodičovský příspěvek, vystavil zaměstnavatel, bylo by lepší, kdybys toto potvrzení od zaměstnavatele k DaP přiložila. Ještě tě upozorňuji na to, že se rodičovský příspěvek do vlastního příjmu manželky nezapočítává, takže pokud jsi neměla v loňském roce jiné příjmy, považuješ se za vyživovanou manželku a manžel si na tebe může uplatnit slevu na dani. V tom případě by bylo nutné, abys k DaP přiložila čestné prohlášení, v němž prohlásíš, že jsi jiné příjmy než RP neměla.

 16. Petr píše:

  Životní pojištěníDobrý den, měl bych dotaz na životní pojištění u přílohy č. 5 (ř. 511). Mám soukromé životní pojištění, na které přispívám částkou 1200,-Kč a potom mi zaměstnavatel v r. 2007 zřídil vlastní životní pojištění, na která dávám pouze 100,-. Lze je obě sečíst a uplatnit u SZM?

 17. Yfča píše:

  Petře…… nezdanitelná část základu daně týkající se soukromého životního pojištění (pokud pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem) je limitována částkou 12 000 Kč ročně.

 18. Radka píše:

  ahoj Yvčo chceme společné zdanění manželů můžu uplatnit ulevu na stavební spoření,penzijní připojištění,a životní pojistu manžela díky moc Radka

 19. Yfča píše:

  Radko…… pokud jde o „úlevu na stavební spoření“, máš nejspíš na mysli úroky z úvěru ze stavebního spoření zaplacené ve zdaňovacím období. ;o) Všechny tyto nezdanitelné části ze základu daně při SZM samozřejmě uplatnit můžete.

 20. Michaela píše:

  formulářeletos jsem se rozhodla pro SZM, podle mzdového účetního se nám určitě vyplatí, když vyživujeme s manželem společně jedno dítě – příjmy zná jen moje. Skončila jsem ale hned na začátku. Jaký formulář mám použít, nebo spíš, jaké všechny formuláře je potřeba vyplnit, když jsme oba s manželem pouze zaměstnanci a žádné jiné přijmy nemáme.

 21. Yfča píše:

  Michaelo…… stáhni si formulář přiznání (odkaz najdeš v tomto komentáři pod www), vyplň nejprve formulář (DZPFO) a v něm podle potvrzení o zdanitelných příjmech řádky č. 31 a 32. Potom jdi na přílohu číslo 5, kam se ti automaticky přenesly údaje z formuláře, vyplň ji a vrať se na formulář. Základ daně se opět automaticky přenese, vyplň úhrn sražených záloh na daň (řádek č. 84) a máš hotovo. Ten z vás, který uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnavatele, si dítě uvede do svého formuláře. Potvrzení o zdanitelných příjmech oba přiložíte ke svému DaP.

 22. Michaela píše:

  díkybylo to nejen díky excelovým tabulkám docela lehké. Jen pro úplnost v ř. 43 (minimální základ daně) jsem u obou dala 0 (když jsme pouze v zaměstnaneckém poměru a nepodnikáme). Jen ještě nevím, jak s tím přeplatkem a nedoplatkem. Svůj přeplatek bych měla použít na nedoplatek u manžela. Když není OSVČ, jak zjistím, na jaký účet (platí to, že si najdu příslušný FÚ podle místa bydliště a uvedu jeho RČ jako variabilní symbol?), abych nepřiplácela někomu jinému 🙂

 23. Yfča píše:

  Michaelo……. uvažuješ správně. Na číslo bankovního spojení se můžeš dostat třeba přes http://www.statnisprava.cz/ – klikni na finanční úřady a tam najdeš odkaz na ministerstvo financí, kde najdeš čísla bankovních účtů.

 24. Linda píše:

  výživnéYfčo, prosím o radu: splňujeme podmínky pro společné zdanění manželů. mám ale dceru na kterou pobírám výživné, je toto zahrnováno do příjmů? myslím že ne, ale pro jistotu 😉 A je potřeba mít od jejího biologického otce prohlášení, že na ní neuplatňuje úlevy, nebo toto prohlášení stačí ode mě. Moc děkuji!

 25. Yfča píše:

  Lindo…… výživné nepodléhá dani z příjmů. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatňuje ten rodič, s nímž dítě žije ve společné domácnosti, což jsi ty. Měla by stačit fotokopie rozhodnutí o svěření dcery do tvé péče (v případě rozvodu), případně čestné prohlášení biologického otce.

 26. Bára píše:

  Podpora a DPProsím moc o radu, pokud jsem byla loni od ledna do září zaměstnanec a poté od října do pprosince v evidenci UP, jak podporu začlením do DP?

 27. Bára píše:

  Podpora a DPProsím moc o radu, pokud jsem byla loni od ledna do září zaměstnanec a poté od října do pprosince v evidenci UP, jak podporu začlením do DP?

 28. Bára píše:

  Podpora a DPProsím moc o radu, pokud jsem byla loni od ledna do září zaměstnanec a poté od října do pprosince v evidenci UP, jak podporu začlením do DP?

 29. Yfča píše:

  Báro…… nijak – podpora nepatří mezi zdanitelné příjmy a tudíž se do DaP neuvádí. ;o)

 30. Antonín píše:

  Můžeme uplatnit SZM za 2007, jestliže jsem měl úlevu na dítě pouze do 31.8.2007?(Ukončení studia.) Děkuji za odpověď.

 31. Yfča píše:

  Antoníne…… můžete, protože podmínky pro SZM musí být podle zákona splněny nejpozději k 31. 12. 2007, avšak nemusí trvat celý rok. Stačí když dítě vyživujete pouze po část roku.

 32. lenka píše:

  Chtěla bych se zeptat, do kdy se musí společné zdanění podat. Jsem teď mimo, tak abych se stihla vrátit. Za odpověď moc děkuji. Lenka

 33. Yfča píše:

  Lenko…… termín pro podání DaP za rok 2007 je do 31. března 2008. Na FÚ nemusíš osobně, stačí DaP poslat poštou (nejlépe doporučeně).

 34. Zitová píše:

  sleva na manželku při SZMJak je možné, že při SZM lze uplatnit slevu na manželku 4.200,-(samozřejmě při splnění podmínek).Tím, že na ní převádím příjmy, mám nižší daň a navíc ona má nárok i na slevu na poplatníka 7.200,-. Připadá mi, že jde o dvě „úlevy“ na manželku.Děkuji za odpověď.

 35. Yfča píše:

  Vyživovaná manželka – 184)Nejde o dvě „úlevy“. Na základní slevu na dani ve výši 7 200 Kč má nárok každý poplatník daně bez ohledu na to, zda měl či neměl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy. Rodina s dětmi (dítětem), v níž neměla manželka v roce 2007 vlastní příjmy podle zákona, tak ušetří na dani z příjmů slušnou částku. ;o)

 36. filip píše:

  daně z příjmů z pronájmuAhoj Yfča, mám dotaz k PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob a to na vyplněnípřílohy č.2:1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)popis mojí situace:- od 1.5.2007 pronajímám byt v OV za 3.000 Kč/mes(na učet platí 6.000 Kč, kde 3.000Kč je nájem pro mě a 3.000Kč zálohy na energie)- do bytu jsem kupoval v X.2007 plastová okna v hodnotě 10.000 Kč- byt stále ještě splácím ze Stavebního spoření a to splátkama 3.500 Kčtj.výdaje za celý rok 2007: 12×3.500 + 10.000 = 52.000Kčvýdaje od doby pronájmu tj od 1.5.2007: 7×3.500 + 10.000 = 34.500Kčpříjmy od 1.5.2007 (i vlkatně za celý rok 2007): 7 x 3000 Kč = 21.000 Kčjak se mám poprat s kolonky 201-206 v příloze 2 pro přiznání pro FO?děkuji, filip

 37. Yfča píše:

  Filipe…… poplatníci mající příjmy z pronájmu podle § 9 zákona, kteří u těchto příjmů uplatňují skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, vedou záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, vedou evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat (vstupní cena bytu), evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí a evidenci o pohledávkách a závazcích. Zdanitelným příjmem je nájemné (zde 3 000 Kč měsíčně). Zálohy na služby (např. za teplo a dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, vodné a stočné, světlení společných prostor v domě, odvoz odpadu a pod.), které pronajímatel po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nepatří do zdanitelných příjmů. Stejně tak nejsou ani platby za tyto služby zahrnovány do daňových výdajů. Jak už bylo řečeno, daňové výdaje musí vždy dodržet jednu zásadní podmínku – jsou vynakládány za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud jde o splátky úvěru, nejsou daňovými výdaji. Úroky z úvěru ale můžeš na nákladě potvrzení spořitelny odečíst od základu daně (na řádku č. 47 ve III. oddílu DaP). Jako daňový výdaj roku 2007 uvedeš odpis bytu (vychází z pořizovací ceny a zvolené formy odpisování – doporučuji prostudovat si § 26 až 32 zákona o daních z příjmů) a výměnu plastových oken (jde o opravu, takže se zahrnuje celá do výdajů). Pokud budeš uplatňovat výdaje v prokázané výši, musíš samozřejmě při kontrole FÚ veškeré výdaje doložit pomocí řádných dokladů.Pokud se ti zdá předchozí forma příliš složitá, můžeš uplatnit výdaje paušálem, který činí 30 %. V paušálu jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s příjmy z pronájmu podle § 9. Poplatník, který uplatňuje výdaje paušálem, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem.Budeš si muset propočítat, který způsob uplatňování výdajů pro tebe bude výhodnější.Ještě poznámka k odpisování bytu: byty patří do 5. odpisové skupiny (s dobou odpisování 30 let). Při rovnoměrném odpisování činí odpis v 1. roce odpisování 1,4 % ze vstupní ceny, další roky pak 3,4 %.

 38. Laďa píše:

  Prosím o radu.Uplatňuji SZM a mám dotazZaměstnaný jsem byl 1.1. 2007 – 30.4.2007, poté jsem byl vedený na Ú.P. od 1.5.2007 – 12.8.2007, následně opět zaměstnaný od 13.8.2007 – 31.12.2007.Manželka je na MD, máme 2 děti.Jaké částky mám uvést v kolonce č.64, č.65a, č.72, když jsem nebyl zaměstnán celých 12 měsíců ( jedná se o částku za poplatníka, slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti)? A je nutné doložit dobu, kdy jsem byl na Ú.P. do daňového přiznání?Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

 39. Yfča píše:

  Laďo…… 1. řádek č. 64 – 7 200 Kč – sleva se nijak nekrátí2. řádek č. 65 a – pokud manželství trvalo celý rok 2007, tak 4 200 Kč. Pokud bylo uzavřeno až během roku 2007, uvede se tolik měsíců, na jejich počátku jste byli manželé.3. řádek 72 – pokud se děti narodily v roce 2006 či dřív, uveď u každého dítěte 12 měsíců a částku 6 000 Kč – děti jsi totiž vyživoval celý rok, skutečnost, zda jsi byl zaměstnaný, nehraje žádnou roli.4. Evidenci na ÚP není nutné dokládat. Pouze musíš přiložit k DaP potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.5. Taktéž přeji fajn den. :o)

 40. Anonymní píše:

  řádek 76ahoj, prosim nerozumim řádku 76, nemohl by mi to někdo objasnit, dík

 41. Yfča píše:

  Odpověď na 190)Pokud jsi zaměstnanec, uvedeš sem úhrn měsíčních daňových bonusů, které ti byly zaměstnavatelem vyplaceny za rok 2007. Údaj opíšeš z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, které ti vystavil zaměstnavatel (jde o řádek č. 12 „Potvrzení“).

 42. Markéta píše:

  Prosím o radu-mám příjem z pronájmu pole-800Kč za rok.Je nějaká hranice,do jaké částky se nepřiznává.Nemocenská a PPM se nepřinává jako zdaňovaný příjem.Děkuji.

 43. Yfča píše:

  Odpověď na 192)Markéto, pokud podáváš (nebo musíš podat daňové přiznání), zdaníš příjem z pronájmu polí podle § 9 (uplatníš paušální výdaje ve výši 30 %). Pokud daňové přiznání podávat nebudeš (případně DaP nemusíš podávat, jelikož tvoje roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu nepřesáhly 15 000 Kč), je příjem ve výši 800 Kč za pronájem pole osvobozen od daně.Dávky nemocenského pojištění a PPM zdanění nepodléhají.

 44. Yfča píše:

  Pokud zde nenajdete odpověď na svoji otázku…… račte ji vložit do aktuálního článku:http://yfca.bloguje.cz…k-2007.php

Můžete příspěvek okomentovat:

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: